Presentation av Kulturmotorn

 

Välkommen till Kulturmotorn


Thumbnail

Namnet kommer från att vi vill använda kulturen som motor för att uttrycka känslor, förmedla tankar. Göra svåra frågeställningar möjliga att diskutera.

Arbetsmiljöverket beskriver att stress i arbetslivet kan skapa ”regressiva beteenden”.

·        Vad innebär det för en enskild arbetstagare?

·        Hur hanteras anklagelser, rädsla och tystnad på arbetsplatsen?

·        Är det farligt att fråga, att vara kritisk?

·        Vilken skyldighet finns hos oss alla som ingår i en demokrati?

·        Vad innebär moral och etik?

Finns det en motsättning  mellan kortsiktigt effektivt rationella  lösningar och 
andra som skapar långsiktigt bäst ekonomi?

 


Projektet vill använda kultur som ”jästen i degen” formulera frågorna och skapa ett öppet debattklimat. Ställa de svåra frågorna som handlar om jobbet, om våra levnadsvillkor som goda människor.Det här ska ses som en fristående  del av demokratiprojektet
www.visacivilkurage.se

 

Inbjudan
November 2009

Inbjudan utskickad av Börje Eriksson

tel.0510-12301   070-3276866   eriksson.borje@hotmail.com
Träffen var den
8 december kl. 9.00 i Lidköping på Sockerbrukets våning 2

Kulturen som
motor för ett
friskare
samhälle

 

Deltagare:

Börje Eriksson Initiativtagare till träffen. Konstnär, kulturarbetare.

David Anthin Kulturutvecklare på Skaraborgs kommunförbund

Helen Wellner Kultursekreterare Lidköpings kommun

Anita Jansson Vice ordförande(s) Kulturnämnden Lidköping

Carl-Magnus Bengtegård f.d. rektor på Vara folkhögskola.

Agneta Strindinger Konstnär från Kalmar. Jobbar för närvarande med konstprojektet ”En dag fick jag nog” på Malmö konsthögskola.

Lars Bagge Psykolog verksam i Stockholm som jobbat under 35 år med psykosocial arbetsmiljö

Conny Larsson Studiefrämjandet Lidköping

Madelene Esplanadteatern Lidköping. Filmproducent, kulturarbetare mm.
Personer som anmält intresse men inte kunde närvara

Johan Malmström Konstnär och rektor på formakademin i Lidköping

Torsten Kärrbrink Regissör kulturarbetare Esplanadteatern i Lidköping.

Ewa Nylander Kulturarbetsförmedlingen i Göteborg

Yvonne Karlsson Studieombudsman ABF Lidköping

 

Efter presentationen tittade vi på filmen

 

 

Psykolog Lars Bagge som även medverkar i filmen förklarade en del om problem i arbetslivet.  Han gav en historisk syn på hur problemen med psykosocial arbetsmiljö mer döljts än lyfts fram i samhällsdebatten  och frågorna inte fått det utrymme som behövs.

Därefter försökte vi formulera oss och diskuterade hur man går vidare om man vill lyckas med ambitionen att genom kulturen skapa ett friskare och mer hälsosamt arbetsliv?

 

Innehållet i filmen diskuterades och därefter presenterade tankegångarna i projektet av Börje Eriksson tillsammans med Psykolog Lars Bagge.

 

Conny Larsson från Studiefrämjandet presenterade därefter ett DVD- material som idrottsrörelsen jobbat fram som heter ”Det sociala ledarskapet”.

 

Mötet avslutades med att försöka få ett gemensamt datum för en ny träff.

 

Den 28 Januari 0900-1130 träffas vi för ett nytt möte

”Kulturen - som motor för ett friskare samhälle”

Plats; Sockerbruket Lidköping, våning 2.

 

Vi börjar med att titta på en ny film.

 

”Moderna tider 2.0” ( 27 minuter)

 

Filmen tar avstamp i en sjuksköterskan frågor när hon berättar hur hon blivit förflyttad från sitt jobb. Hon känner sig fråntagen alla möjligheter att försvara sig, blir sjukskriven och upplever sig stå i kvicksand när hon försöker gå vidare i livet.

Tre forskare medverkar i filmen: Professor Töres Theorell berättar  om en märklig situation i dagens samhälle där all forskning påvisar sambandet mellan dålig psykosocial miljö och långa sjukskrivningar men trots detta gör samhället  allt för lite för att synliggöra och därmed åtgärda dåliga arbetsmiljöer.

Tvärtom dras forskningsresurserna ner och arbetsmiljöverkets resurser halveras.

Professor Sven-Axel Månsson problematiserar kring fackets kräftgång i medlemsantal och konstaterar att om facken i en framtid ska kunna spela en viktig roll måste de ta de här problemen på betydligt större allvar. Professor Lennart Lundqvist diskuterar därefter hur viktiga demokrativärden hotas genom en rädsla och tystnad som råder på arbetsmarknaden.

Den här gången i januari handlar det om att mer konkret se vilka som är intresserade av att delta eller på något stödja projektet.

Vi behöver diskutera vilka konkreta visioner som finns.

 

Vad ska göras?

Hur ska det göras?

Vem/vilka ska göra det?

 • Projektansökan/projektutvecklingsansökan? till Västra Götalands

  Kulturnämnd? Projektansökan senast 15 mars och 15 september.
  Folkhälsoråd? Löpande ansökningstid.
  Etiska råd?

Vilka vill stå bakom en ansökan?

 • Att framställa studiematerial kring frågorna?
  Nyskriven teater
  kring problematiken?
 • Årliga seminarier
 • Inrättande av ett civilkurage-pris hos den som riskerat sin egna anställning för att värna demokrati och ett mer moraliskt agerande i arbetslivet.
  Att göra fler filmer som ger en tydligare röst åt problemen.
  Konstprojekt som ställer frågor och visar på vilka mänskliga värden som kan hotas, genom en dålig psykosocial arbetsmiljö. Vem? Vad? Hur?
  Utbildningsmaterial tillsammans med olika forskare.

Inom olika slags utbildningar saknas ofta perspektivet från de som drabbas av dålig psykosocial arbetsmiljö. Det behövs material som lyfter fram andra perspektiv än den kollektiva syn som kommer till tals genom arbetsgivare och fackföreningsrörelse.

 

27 jan. 2010 - Vara folkhögskola 0900- 1200

Möte med Carl-Magnus Bengtegård Vara folkhögskola och Börje Eriksson.

 

Tittade på filmen ”Moderna tider 2.0” och diskuterade vägar att gå vidare för att få ekonomiska resurser för att skapa debatt kring den psykosociala arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Diskuterade folkhögskolans roll som värnande av demokrati samt Studieförbundens uppdrag möjligheter.

Ny kontakt tas efter Börjes möte med studieförbunden 28 januari.

28 jan. 2010 – Sockerbruket Lidköping 0900-1100

 

Närvarande:

Sammankallande Börje Eriksson

Från ABF Yvonne Karlsson,   En representant från NBV , Studiefrämjandet Conny Karlsson.

 

Vi såg filmen, Moderna Tider 2.0 och diskuterade problemen kopplade både till den aktuella debatten om långtidssjukskrivningar och socialförsäkrinssystemet.

 

Diskussionen fördes därefter i en  konkret inriktning där alla tre Studieförbunden visade engagemang för frågorna, deras uppdrag för att värna och främja en demokratisk utveckling. Samtliga tre närvarande studieförbund uttryckte önskan om vara med i en fortsatt samverkan.

 

Projektansökan och projektutveckling.

Projektansökan/projektutvecklingsansökan?
till Västra Götalands
Kulturnämnd? Projektansökan senast 15 mars och 15 september.
Folkhälsoråd? Löpande ansökningstid.
Etiska råd?

 

·        Studiematerial där filmat material DVD - samverkar med ett skrivet material och diskussionsunderlag.

Sisus studiematrial ”Det sociala ledarskapet kan ses som ett gott exempel”

För att ge legitimitet åt materialet viktigt att auktoriteter på området som kan samarbeta och bidra med faktauppgifter och utforma angelägna frågeställningar.

 

Nyskriven teater

 

Gärna i form av  forumteater som  lämpar sig särskilt bra för den här typen av  frågeställningar. Man kan även  filma avsnitt  som det går att diskutera kring.

Genom teatern är det på ett helt annat sätt än i filmat dokumentärt material åskådliggöra bägge sidors problem i problem och i en konflikt kan lättare på ett realistiskt sätt spegla arbetsledare och fackliga ombuds svåra och utsatta situation.

Det viktiga blir att  synliggöra de riktigt svåra frågorna.  ocAtt undvika förenklingar i form av rätt eller fel utan fokusera på att det är ett gemensamt problem och ansvar om syndabocksutnämning och utstötningar ska kunna undvikas.

 

·        Återkommande årliga seminarier

Perspektivet i olika seminarier idag är oftast de ansvarigas syn. Det vore värdefullt att istället spegla de sjukskrivna och drabbades situation och även diskutera hur de skulle kunna vara en resurs och spela en positiva roll i  ett förändringsarbete. Seminarier där forskare , läkare och samhällsdebattörer tillåts formulera frågor och problemställningar utan att leverera färdiga svar.
Gärna utbyte med Norge som jobbar med den psykosociala arbetsmiljön på ett progressivt offensivt sätt.

 

·        Konstprojekt

I dagens konstvärld finn stort intresse för sociala projekt. Frågor som rör skuld- skam och utanförskap lämpar sig mycket bra att synligöra med hjälp av olika sociala konstprojekt som vågar utmana invanda föreställningar.

 

·        Filmer

Dokumentära filmer där forskare och sakkunniga ges utrymme att klargöra sambanden mellan dålig arbetsmiljö och långa sjuskrivningar.
Dokumentära filmer med erfarenhetsutbyte från andra länder och deras sätt att jobba med de här frågorna.
I och med att frågorna ofta förmiskas och omges med skuld och skam finns förvånansvärt lite informationsutbyte.

·        Utbildningsmaterial för de som läser kurser om arbetsmiljö

Det material som idag finns problematiserar och ger inte det perspektivet som den som drabbade har av problemen. T.ex. undervisningsmaterial på högskolenivå  har inte med misslyckande perspektivet, den kritiska analysen saknas till stora delar. Det befintliga matrialet behöver kompletteras med de kritiska och riktigt svåra frågeställningarna.

Nätverk

 

Långtidssjukskrivna och drabbade

För att skapa debatt och fånga intresset är det nödvändigt med personliga och realistiska berättelser. Därför är de redan etablerade kontakterna  väldigt viktiga.

När det t.ex. gäller att hitta enunderlag för en teater är det säkerligen helt avgörande med  personliga berättelser.

OMM Organisation Mot Mobbning. En rikstäckande organisation med ca: 200 drabbade medlemmar. www.o-m-m.se

STOPP En rikstäckande organisation som verkar för Stopp mot kränkande särbehandling i                  arbetslivet. ca;200 medlemmar  www.foreningenstopp.se

RESURS En förening för långtidssjukskrivna som tagit namnet för att visa på att människor ska ses som resurs när de är sjukskrivna inte endast problem och belastning ”Respekt för Sjuka och Utsattas Rätt i Samhället”  
www.resurs.ning.com

SFM En stödförening mot vuxenmobbning som har bedrivit verksamhet under tio års tid i Göteborg.
Syfte * Stötta och hjälpa människor som drabbats av mobbning

* Sprida kunskap om mobbning och kränkande särbehandling

* Skapa opinion och öka medvetandet för att motverka mobbning
http://www.sfmgoteborg.se/syfte.html
Forskare och sakkunniga.

Det viktiga är kontakten med personer som vill synliggöra problemen och har visat engagemang i frågorna och där finns redan ett bra etablerat nätverk.


Töres Theorell Professor emeritus i psykosocial medicin.Chef för Statens institut för psykosocial medicin mellan 1995-2006. Numera verksam vid stressforskningsinstitutet vid Karolinska institutet.


Sven-Axel Månssonprofessor i socialt arbete Malmö högskola.


Lennart LundquistProfessor emeritus vid Lunds universitet.


Per BorgåÖverläkare i psykiatri, varit chef för Röda korset traumaenhet. På senare år forskat och intresserat sig kring skador i arbetslivet.


Lars BaggePsykolog som under 30 års tid jobbat med psykosocial arbetsmiljö.


Brian PalmerSocialantropolog som jobbat med frågor kring civilkurage i kurser på högskolan. Hade Torgny Segerstedts gästproffesur år 2006.


Fackliga personer

Det finns många fackliga företrädare som vill uttala sig men det som är intressant är de som är beredda att synliggöra problemen utifrån den drabbades perspektiv


Claes Jansson
Jurist knuten till LO-TCO´s rättsskydd


Kjell Rautio
TCO, Välfärdsutredare som engagerat sig i socialförsäkringsfrågor och de som blir sjukskrivna.

 

Riksdagsmän som visat ett extra stort engagemang för frågorna

De som riksdagsmän driver frågorna i ”Nätverket mot kränkande särbehandling” kommer från de två olika blocken och gör klargör därmed att det är frågor som inte klart går att hänföras till blockpolitiken.

 • Christer Winbäck (fp) som är riksdagsman från Skövde
 • Torbjörn Björlund (v) vänsterpartiets talesman för arbetsmiljörågor, från Norrköping.

Ett konkret beslut för att gå vidare.

 

Den 22 februari tar Yvonne Karlsson Studieombudsman för Sydvästra Skaraborg ABF  upp frågan med Folkbildningsrådet. Hon visar filmen ”Moderna tider 2.0” för att aktivt söka stöd och samarbete med andra studieförbund.

 

28 jan 2010 1330-1600 Sockerbruket

 

Sammankallande Börje Eriksson

LIVA-projektet – ”Livsviktigt arbete för hållbart arbetsliv” som drivs på Skaraborgs sjukhus av Västra Götalands regionen ”Livsstil Väst”.

 

Närvarande representanter för projektet.

Ingela Carlsson, undersköterska Facklig förtroendeman för Kommunal

jobbar i projektet 100%

Madelene Ekelund

Vårdförbundet sjuksköterska jobbar i projektet 40%

 

Samarbete med bl.a. Gunnar Ahlborg ISM – Institutionen stress medecin i Göteborg.

Samt Professor Lotta Delve och Ellinor Tengelin.

Även Stig Lindholm från Arbetsmiljödelegationen ingår i projektet.

 

Vi tittar på filmen ”Moderna tider 2.0” diskuterar tänkbara samarbetsområden.

Gör återkoppling när vi tydligare ser behov av fortsatt utbyte.


29 Januari

Kontakt med studieförbundet Sensus
i  Göteborg-Annika Broman och Skövde- Katarina Wallgren som visat stort intresse för att studieförbundet Sensus ska jobba med frågorna.

3 februari
Möte i Stockholm med Kjell Rautio TCO välfärdsutredare
och förbundets talesman  i  sjukförsäkringsfrågor. Vi (Börje och Kjell) tittade på filmen "Moderna tider 2.0" och samtalade kring kopplingen sjukförsäkringsfrågor dålig psykosocial arbetsmiljö. Han är mycket positiv till filmens innehåll och stödjer ett samarbete med studieförbunden kring de här frågorna.

5-6 februari Malmö
Agneta Strindinger  har vernissage på sin examensutställning vid Konsthögskolan i Malmö "En dag fick jag nog"
10 personer berättar sina personliga berättelser,under vernissagedagen  var personerna närvarande.
Projektet presenterades vid Första träffen i Lidköpng 8 dec.

Den här intressanta recensionen gav ett bra svar på frågan om och hur konst och kultur kan användas i de här frågorna.
http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article630814/Krankningens-historia.html

9 februari
Kontakter med www.paraplyprojektet.se som verkar "Mot diskriminering - för ett öppnare arbetsliv" där Börje Eriksson hade en krönika under september 2009 med titeln " Mänskliga rättigheters värsta fiende är rädsla och otrygghet" Visade intresse för ett samarbete bl.a kring en projektansökan.

11 februari
Möte med SENSUS i Skövde
Ordförande i SFM Göteborg Gunnar Bärnarp och Börje Eriksson demokratiprojektet visacivilkurage  träffade Katarina Wallgren och Jörgen Ålebring  och berättar om projektplaner. 
Mötet gav energi och ett mycket positivt bemötande.
 
Thumbnail
27 feb
Som ett fortsatt led i de kontakter som finns mellan olika engagerade personer bildades den ideella föreningen Kulturmotorn i Göteborg

Föreningen har ambitionen att vara en länk mellan  mellan personer som drabbats av dålig psykosocial arbetsmiljö, personer engagerade i demokratifrågor, forskare, sakkunniga, och engagerade kulturarbetare.

Syftet;  
Att stärka demokratin och motverka tystnad och rädsla.
Att med olika uttryck kulturuttryck påvisa individens utsatta situation.
Att främja all dialog och öppenhet kring frågor som rör den psykosociala miljön.
Att synliggöra hur mänskliga relationer påverkas med en ökad stressnivå.

I stadgarna står det även att styrelsen företrädesvis ska bestå av personer som tidigare haft erfarenhet av och varit engagerad i arbete med demokrati och frågor som rör vårt psykosociala klimat.

Styrelsen beastår av; ordförande Gunnar Bärnarp (ordförande i SFM , Stödföreningen för mobbade i Göteborg)  Kassör Ulla- Britt Lennartsson (tillika kassör i organisation OMM organisation Mot Mobbning) Linda Mathiasson sekreterare, (dessutom sekreterare i föreningen STOPP mot kränkande särbehandling, dessutom sammankallande i den föreningen STOPP region Syd Väst) 
Som ordnarie ledamöter sitter dessutom Björn Eriksson (medlem SFM ) och Astrid Rudklint (medlem STOPP).

För att uppnå målet av att vara en länk är det knutet en referensgrupp. Den består av personer  som blivit tillfrågade och  kan tänka sig att på olika sätt stötta verksamheten i kraft av sin sakkunskap.

 


Töres Theorell
Professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet.
Numera verksam vid som vetenskaplig rådgivare vid Stressforskningsinstitutet vid
Stockholms universitet.
Var mellan 1995-2006 föreståndare för Statens institut för psykosocial medicin och
professor i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet.

Margaretha Strandmark

Professor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet, Avdelningen för hälsa och miljö. Tel 054 7002337Hennes forskningsfält är psykosocial hälsa och hälsopromotion. Inom detta område har hon arbetat med forskningsprojekt om Hälsa och ohälsa samt Mobbning på arbetsplatsen. Hon håller för närvarande på med ett forskningsprojekt om att kartlägga mobbningsproblem, bygga upp ett handlingsprogram och genomföra detta tillsammans med arbetsplatser för att förebygga och bekämpa mobbning samt att utvärdera processen i och resultatet av detta.

Margaretha Strandmark menar att det värdefullt att utveckla mer undervisningsmaterial för ovanstående ändamål i vilket den moderna tekniken används för att problematisera hur svårt det är med mänskliga relationer men också att det finns lösningar. Undervisningsmaterialet kan exempelvis bestå av film utifrån de mobbades egna upplevelser eller beskrivningar av olika rollspel med positiva resultat. Ett annat sätt som kan vara fruktbart för att medvetandegöra vad som kan hända i en relation är att iscensätta en teaterpjäs som handlar om mobbningshandlingar och hur dessa kan förebyggas och bekämpas.

Med vänlig hälsning MargarethaLars Bagge

Leg. Psykolog som i 35 års tid jobbat med frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.Jobbade på  80-90 talet tillsammans med den internationellt mycket erkända mobbningforskaren professor Heinz Leymann.

Per Borgå
Överläkare i psykiatri. Var på 80-talet chef för Röda korsets traumaenhet och behandladekrigsflyktingar har under senare år jobbat och intresserat sig för trauma och Post traumatisk stress vad gäler mobbning på arbetsplatsen.

Johan Malmström
Konstnär som jobbat mycket som pedagogisk ledare. Jobbade fram till dec. 2009 som rektor på Formakademin i Lidköping. Nu projektanställd som konstnär i Hova kommun.

Agneta Strindinger
Konstnär som jobbar med sociala projekt, går ut Konsthögskolan i Malmö våren 2010. Uppmärksammad med examensutställningen ”En dag fick jag nog” nere i Malmö februari 2010.Konstrecensionen i Sydsvenskan berättar om hennes verk

Torsten Kärrbrink regissör och konstnärlig ledare för Esplanadteatern

Annik Apall Austad  ledare för Norska Arbeidstillsynets projekt  ”Jobbing uten mobbing”. Har sedan 2008 haft kontakt med organisationer i Sverige som vill motverka mobbning på arbetsplatsen. Som svar på frågan om hon ville vara referens till gruppen och på vilket sätt hon ser att det är lönsamt att synliggöra mobbningsproblematiken skriver hon i mars 2010.

”Ja visst – klart det nytter! Vår erfaringer etter 3 år med prosjekt Jobbing uten mobbing, er at: 

 • å sette ord på mobbing som fenomen, gjør det mer ufarlig og lettere å snakke om
 • å gjøre kunnskap om mobbing mer tilgjengelig (brosjyrer, ”10 råd” hefter, foredrag, videofilmer) gir økt bevissthet om fenomenet
 • å utarbeide konkrete metodikk, kan gjøre det lettere å håndtere mobbing
 • å bevisstgjøre arbeidstakere og arbeidsgivere om deres roller og ansvar, kan være med på å forhindre utvikling av mobbing på arbeidsplassen
 • at Arbeidstilsynet i større grad etterspør retningslinjer for konflikthåndtering i virksomhetene, bidrar til at virksomhetene må sette fokus på dette tema”

Annik Apall Austad Rådgiver Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Mobil: +47 995 99 250

Ingvar Bratt civilingenjören som i Sverige har beundras av många för sitt mod och civilkurage, är intresserad av frågor som rör yttrandefrihet.Har varit anställd vid Bofors och var "källan" då det den 28 maj 1985 offentliggjordes att vissa vapenleveranser inte nått den avsedda slutdestinationen.Bratt sades upp från sitt arbete. Tv ´s reportage om skandalen finns på http://www.youtube.com/watch?v=O0iBEOmMX1k&feature=related


3 mars

Mötet skedde på Sockerbrukets våning 2 i Lidköping där fokus fanns på vilka av studieförbunden som kunde tänka sig att  vara medsökande till projektet och hur mycket ekonomiska medle man var beredd  att satsa.

15 mars
Ansökan om ett utvecklingsprojekt på ett år lämnas in till Västra Götalands kulturnämnd av  föreningen Kulturmotorn, namnet på projektet blir
"Civilkurage - modet som smittar"
Medsökande är Vara folkhögskola där planerna finns att placera ett sekretariat .Även studieförbundet Sensus är medfinasiär till projektet.
Medsökande utan att ha kunnat precisera sitt ekonomiska åtagande är ABF, SISU,Kulturarbetsförmedlingen i Göteborg.
Även Esplanadteatern finns  med i ansökan.

 

 

 

 


RSS 2.0